• กระทรวงพลังงาน : มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง

ข่าวพลังงาน

  • ข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านพลังงาน
  • กิจกรรมด้านพลังงาน
  • กิจกรรมแผนพลังงานชุมชน
ครม. มีมติเิมื่อวันที่ 9 ต.ค. 55 เห็นชอบตามมติของ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 (ครั้งที่ 143) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ให้ทบทวนมติของ กพช. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2554 โดยให้เ้ลื่อนกำหนดการยกเลิกเบนซิน 91 ออกไปเป็นวันที่ 1 ม.ค. 2556 ตามข้อเสนอของ กบง. เพื่อแก้ไ้ขปัญหาขาดแคลนน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (G-Base) จากเหตุการณ์โรงกลั่นบางจากไฟไหม้ แ้ละโรงกลั่นบางรายหยุดซ่อมบำรุง
โครงการรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะและบัตรเครดิตพลังงาน(7พ.ย.55)  7 พฤศจิกายน 2555  ปั๊มน้ำมัน ปตท.แยกสันติสุข -
าแรก แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน ปี 2555 (6 กันยายน 2555) 6 กันยายน 2555 ณ กระทรวงพลังงาน
  • 1

การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ประกอบการ 4 ประเภท ต้องขอรับใบอนุญาต จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน หรือแจ้งการประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี ดังนี้

ประเภทที่ 1 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (รายใหญ่) การประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ประเภทที่ 2 ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 (รายย่อย) การประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องจดทะเบียนต่ออธิบด ประเภทที่ 3 สถานีบริการตามมาตรา 11 (สถานีบริการ) การประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องจดทะเบียนต่ออธิบด ประเภทที่ 4 ผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 การประกอบการต้องแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต่ออธิบดี ดูทั้งหมด...

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากรายการด้านล่างนี้

แบบคำขอตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชิ้อเพลิง พ.ศ.2543

 คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.7 (แบบ นพ.101)

 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.10 (แบบ นพ.102)

 คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.11 (แบบ นพ.103)

 ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.7 (แบบ นพ.104)

 ใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.10 (แบบ นพ.105)

 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ค้าน้ำมันตาม ม.7 ม.10 และ ม.11 (แบบ นพ.107)

 แบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตาม ม.12 (แบบ นพ.108)

 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้ำมันตาม ม.12 (แบบ นพ.109)

 ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตาม ม.12 (แบบ นพ.110)

 แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.10 ม.11 หรือผู้ขนส่งน้ำมันตาม ม.12 (แบบ นพ.111)

 รายละเอียดคลังและถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.7 หรือผู้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.10

ดูทั้งหมด...

see all

ภาพกิจกรรม

วีดีโอ

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

 

postbullets   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557)

postbullets   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557)

postbullets   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557)

postbullets   ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2557)

postbullets   ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมระบบประปาชุมชน (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557)

postbullets   เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 96/2558 การสอบราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมระบบประปาชุมชน ตามประกาศ สพจ.ศรีสะเกษ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

postbullets   บัญชีเอกสารสอบราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเสริมระบบประปาชุมชน ตามประกาศ สพจ.ศรีสะเกษ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

postbullets   ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน (ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557)

postbullets   ประกาศสอบราคาจัดหาและติดตั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556)

postbullets   ข้อกำหนด ขอบเขตและเงื่อนไข จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้ โครงการส่งเสริมและขยายผลเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ

postbullets   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างน้ำสร้างป่าถวายองค์ราชาและองค์ราชินีของ แผ่นดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 3/2556  ลว. 17 ตุลาคม 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555)

postbullets   ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ 10 ปี นโยบายพลังงาน มีพลังงาน มีความสุข ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E.2/2556 ลว.15 ตุลาคม 2555 (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555)

 

ดูทั้งหมด...

postbullets   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส.9/2555 สอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555)

postbullets   ประกาศรยชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ส.8/2555 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2555)

ดูทั้งหมด...

headenergy

ลิงค์หน่วยงาน

Untitled Document

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติการเข้าชม

085416
วันนี้วันนี้148
เมื่อวานเมื่อวาน16
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้164
เดือนนี้เดือนนี้148
ทั้งหมดทั้งหมด85416